Хүний нөөц

Сэлэнгэ аймаг Шаамар Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв нь 

Захиргаа аж ахуй,Сургалтын алба гэсэн хоёр албатайгаар 

нийт 53 ажилтан,албан хаагчид дараахь ажлын байран дээр 

Үүнд: Удирдах албан тушаалтан-3

           Мэргэжлийн албан хаагч-24

           Техникийн албан хаагч-15

            Бага тушаалын албан хаагч-11 тус тус ажиллаж байна.