Төсөв/Гүйцэтгэл

Төсвийн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл

Төсөв
  • Тухайн жилийн батлагдсан төсөв
  • Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
  • Дараа жилийн төсвийн төсөл
Төсвийн гүйцэтгэл
  • Өмнөх жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  • Сар улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  • Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан, мэдээ
Санхүүгийн тайлан 
  • Хагас жилийн санхүүгийн тайлан
  • Бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
Аудитын тайлан 
  • Аудитын дүгнэлт
  • Аудитаас өгөдсөн зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажил
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ