Тендер, худалдан авалт

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
 
Tендерийн баримт, бичиг
  • тендер шалгаруулалтыг явуулах журам
  • тендерийн урилга
  • тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт
  • тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан

5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт, бараа ажил үйлчилгээ