Байгууллага

Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт

Шийдвэрийн жагсаалт
/Байгууллагйн өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага, худалдан авах ажиллагаатай  холбоотой шийдвэр/

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл