Түүхийн товчоо

  • 1957-1978 Шаамарын Сургууль комбинат
  • 1978-1984 ХАА-н Техник мэргэжлийн сургууль
  • 1984-1994 Техник мэргэжлийн дунд сургууль
  • 1994-2000 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв
  • 2000 оноос Шаталсан сургалттай мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв
  • 2010 оноос Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв