Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд

  • ММСС-н сан ТМБС-н төсөл
  • Оюу толгой – Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх төсөл
  • Каритас Чех Репаблик – МБ-ыг дэмжих төсөл
  • Дэлхийн зөн Монголд – Зөгийн аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих төсөл
  • Монгол Туркийн хамтарсан Эмпати Ертөнц ХХК-ны танин мэдэхүйн боловсролыг дэмжих хөтөлбөр
  • Туркийн ТИКА ТББ-н биеийн тамирыг дэмжих төсөл